Podmínky | Chalupa Jeseníky | ubytování Vernířovice

Všeobecné podmínky pro poskytování ubytovacích služeb

1. Úvod

všeobecné podmínky definují vzájemné vztahy mezi zákazníkem a poskytovatelem ubytování. Všeobecné podmínky jsou pro všechny zúčastněné strany závazné a závaznou objednávkou ( viz bod 3 ) nabývají povahy smlouvy v souladu s platnými právními předpisy. Poskytujeme pouze ubytování, dopravu na místo a zpět si zajišťuje a hradí rekreant sám. Mezi pronajimatelem a rekreantem vzniká smluvní vztah.

2. Doba pronájmu

během letní sezóny poskytujeme převážně týdenní pobyty, respektive jejich násobky. Mimo sezónu a během zimní sezóny poskytujeme týdenní a víkendové pobyty. Specifikaci jednotlivých období naleznete v ceníku. Na základě individuální dohody je možné mimo sezónu a během letní sezóny možné uskutečnit i pobyty kratší. Vánoční a silvestrovské pobyty mají specifické termíny.

Začátek týdenního pobytu : sobota mezi 14 a 16 hodinou

Konec týdenního pobytu : sobota do 10 hodin

Individuální přizpůsobení začátku a konce pobytu dle Vašeho přání je nutné předem domluvit s pronajímatelem. Pokud dojde k přerušení pobytu v době jeho průběhu celá částka za pobyt propadá.

3. Objednávka

rekreační pobyt lze objednat telefonicky nebo mailem. Před samotnou objednávkou nejprve vyplňte žádost o rezervaci ubytování, obratem Vám sdělíme zda je daný termín volný. Na základě objednávky Vám zašleme potvrzení objednávky spolu se zálohovou fakturu ve výši 50 % z celkové ceny. Nedílnou součástí potvrzení objednávky jsou „ Všeobecné podmínky " ubytování, zaplacením zálohové faktury berete všeobecné podmínky na vědomí. Po připsání zálohové platby na účet Vám mailem zašleme potvrzení o úhradě. Doplatek musí být uhrazen nejpozději dva týdny před začátkem pobytu.

Uhrazením zálohové faktury se objednávka stává závaznou a zákazník se tímto zavazuje dodržovat Všeobecné podmínky ( storno poplatky nevyjímaje). Pokud není záloha uhrazena v požadovaném termínu, který je uveden na zálohové faktuře, bude tato skutečnost považována za zrušení objednávky a objekt bude uvolněn pro další zájemce.

4. Cena pobytu a způsob úhrady

cena za pobyt je uvedena v ceníku. Pokud je dohodnuta individuální doba pronájmu, může se cena lišit od ceny uvedené v ceníku. Doplatek pobytu bude uhrazen před nastoupením k pobytu dle pokynů pronajimatele. V případě, že nebude doplatek před nástupem pobytu uhrazen, vyhrazujeme si právo ubytování odmítnout a dále bude postupováno jako v případě stornování pobytu 0 až 10 dní před pobytem ( viz bod 8 ).

Cena zahrnuje : lůžkoviny, ložní prádlo, spotřebu dřeva pro topení kamnech, spotřebu vody a parkování.

Cena nezahrnuje : spotřebu elektrické energie, rekreační poplatek 13 Kč / osoba / den, závěrečný úklid.

Rekreační poplatek se hradí na místě majiteli v den nástupu k pobytu, spotřeba elektrické energie se platí po skončení pobytu v závislosti na spotřebě.

Při nástupu k pobytu se vybírá vratná kauce 2.000 Kč pro případné poškození objektu a jeho vybavení. Kauce je při ukončení pobytu vrácena, ale pouze za předpokladu, že nevzniknou během pobytu na objektu a jeho vybavení žádné škody. V případě poškození objektu nebo jeho vybavení bude kauce použita na úhradu vzniklé škody. V případě, že vzniknou na objektu a jeho vybavení škody přesahující výši kauce, je zákazník povinen uhradit plnou výši škody.

Zákazník je povinnen před odjezdem provést základní závěrečný úklid ( vyluxovat a setřít podlahy, umýt nádobí, kuchyň, koupelnu a WC ) a předat objekt ve stejném stavu jako při nástupu pobytu. Za neprovedení závěrečného úklidu je pronajimatel oprávněn požadovat úhradu do výše 1.000 Kč.

Maximální počet osob, které mohou být v objektu ubytovány je stejný jako počet lůžek. Toto se vztahuje i na pozemek, který k objektu patří. Pokud v objektu nebo na pozemku objektu bude ubytován větší počet osob, vyhrazujeme si právo okamžitě bez náhrady pobyt ukončit.

5. Práva zákazníka

 • zákazník má právo být řádně informován pronajimatelem o vybavení a zázemí objektu
 • využívat veškerých objednaných a zaplacených služeb bez podstatných změn podmínek ze strany pronajimatele
 • stornovat pobyt kdykoliv před započetím v souladu se stornovacími podmínkami ( viz bod 7 )
 • při vážném porušení podmínek ze strany pronajimatele objektu má zákazník právo při ukončení pobytu požadovat slevu
 • za technický a hygienický stav objektu má zodpovědnost pronajimatel

6. Povinnosti zákazníka

 • včas zaplatit dohodnuté zálohy a doplatky
 • dodržovat sjednané podmínky pobytu – dohodnutý počet osob a délku pobytu
 • seznámit se se stavem objektu při nástupu k pobytu – na dodatečné reklamace nebude být brán zřetel
 • oznámit majiteli vzniklé závady a způsobené škody
 • pobytu se musí zúčastnit alespoň jedna osoba starší 18 let
 • dodržovat pokyny majitele objektu
 • chránit pronajatý objekt a jeho zařízení před poškozením a zcizením
 • udržovat objekt v čistotě, nepoškozovat zeleň zahrady a dodržovat večerní a noční klid

7. Povinnosti a práva pronajimatele

 • pronajímatel má povinnost zajistit všechna práva zákazníka uvedená v bodě 5
 • pronajímatel má právo zrušit pobyt v případě nepředpokládaných okolností

8. Storno podmínky

v případě, že zákazník zruší závazně objednaný pobyt, vybíráme storno poplatky. Storno objednávky musí být písemné a počítá se den doručení na adresu. Výše storno poplatku je odvozena od ceny pobytu v závislosti na době zrušení objednávky. Pokud dojde k přerušení pobytu v době jeho průběhu celá částka za pobyt propadá.

více než 40 dnů před nástupem pobytu : 15 % z celkové ceny pobytu

40 – 20 dnů před nástupem pobytu : 30 % z celkové ceny pobytu

20 – 10 dnů před nástupem pobytu : 50 % z celkové ceny pobytu

méně než 10 dnů před nástupem pobytu : 70 % z celkové ceny pobytu

9. Storno podmínky vánočního a silvestrovského pobytu

v případě, že zákazník zruší závazně objednaný vánoční nebo silvestrovský pobyt, vybíráme storno poplatky. Storno objednávky musí být písemné a počítá se den doručení na adresu. Výše storno poplatku je odvozena od ceny pobytu v závislosti na době zrušení objednávky. Pokud dojde k přerušení pobytu v době jeho průběhu celá částka za pobyt propadá.

více než 60 dnů před nástupem pobytu : 15 % z celkové ceny pobytu

60 – 40 dnů před nástupem pobytu : 30 % z celkové ceny pobytu

40 – 20 dnů před nástupem pobytu : 50 % z celkové ceny pobytu

méně než 20 dnů před nástupem pobytu : 70 % z celkové ceny pobytu

10. Reklamace

v případě zjištění závad bude zákazník uplatňovat reklamaci ihned na místě u pronajimatele, aby mohla být učiněna náprava. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

11. Závěrečná ustanovení

všeobecné podmínky jsou platné od 1. března 2012, platnost je omezena vyhlášením nových Všeobecných podmínek.

Kde nás najdete

Chalupa Jeseníky,
Vernířovice 20,
788 15 Vernířovice

Email: info@chalupa-jeseniky.eu